Kristine H. Landheim

ADVOKATFULLMEKTIG MNA

Kontaktinformasjon

Kristine Holden Landheim er advokatfullmektig.

Kristine påtar seg oppdrag i straffesaker både som forsvarer og bistandsadvokat. Kristine bistår flere av advokatene i straffesaksarbeid ved rettskildesøk, saksgjennomgang, bevisinnhenting og klientkontakt. Tidligere har Kristine arbeidet som juridisk rådgiver i kriminalomsorgen i saker om narkotikaprogram med domstolskontroll.

Kristine har også erfaring fra prosessfullmektigarbeid i sivile tvister og påtar seg oppdrag innen forvaltnings- og straffegjennomføringsrett, arbeidsrett, erstatningsrett, kontraktsrett, helserett, husleietvister og skole- og undervisningsrett.

Last ned CV

ARBEID

  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Nordhus & Aarø, fra 2019
  • Juridisk rådgiver, Kriminalomsorgen, 2019
  • Namsfullmektig, Namssfogden i Oslo, Asker og Bærum, 2017-2019

UTDANNING

  • Master i rettsvitenskap, 2017
    Masteroppgave: Bruk av ungdomsstraff ved seksuallovbrudd. «Den øvre grensen for anvendelse av ungdomsstraff – Herunder en analyse av rettspraksis om grensen mellom ungdomsstraff og ubetinget fengselsstraff ved seksuallovbrudd»

KOMPETANSE

  • Strafferett
  • Barnevern
  • Barnesaker
  • Arbeidsrett