Vilkår og priser

Veiledende timepris avhenger av oppdragets art, kompleksitet og advokatens kompetanse. Veiledende timepris ligger i området kr. 1.250 til kr. 3.000 + 25 % mva. Vi vil i særskilte tilfeller avtale fastpris eller gå over eller under veiledende timepris. Vi har anledning til å se hen til resultatet av arbeidet ved den endelige fastsettelsen av vårt salær.

Ved oppdragets inngåelse vil vi fastsette den timepris som skal gjelde for oppdraget, og andre relevante vilkår. Utlegg faktureres særskilt i saken, og hvilke utlegg som påløper i saken avklares alltid med klient på forhånd.

Minste timebelastning i saken utgjør 15 minutter.

Vi har ikke påtatt oss et advokatoppdrag før vår skriftlige oppdragsavtale er bekreftet akseptert.

Straffesaker

I straffesaker av noe alvor vil staten dekke salær til forsvarerbistand eller til bistandsadvokat. Dette gjelder alltid hvor siktede er varetektsfengslet eller under hovedforhandling. På etterforskningsstadiet vil vi søke om å få dekket utgifter til forsvarerbistand, alternativ må klienten dekke salæret selv.

Fri rettshjelp/fri sakførsel

I enkelte saker gir staten fri rettshjelp eller fri sakførsel. Vi påtar oss fri sakførselssaker, og i noen grad fri rettshjelpsaker. I slike saker må klient påregne å betale en egenandel. Hvorvidt vilkårene for fri rettshjelp/fri sakførsel er oppfylt avklares i samråd med oss i forbindelse med inngåelse av oppdraget.

Standard oppdragsbetingelser